Secundària

Una Secundària diferent

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa molt decisiva per la vida personal, moral i intel·lectual dels joves. Hi entren amb 12 anys, sovint procedents d’una Primària en que han estudiat poc i que han superat sense massa problemes, fins i tot amb notes altes. 

Ara tindran un professor diferent per cada matèria, hauran de prendre apunts, fer deures diàriament, i estudiar cada setmana. És un canvi que cal acompanyar des  de casa seguint els criteris de l’escola.

Descobriran que la classe és el primer lloc d’estudi, i el col·legi, un lloc de creixement personal. I això, amb el temps, els farà entendre i valorar perquè van al col·legi. 

Alhora, en aquesta etapa sorgeixen molts problemes afegits: l’adolescència, els mòbils, el temps d’oci, etc, i el que es construeix amb molt esforç a l’escola sovint es trenca i no es consolida pel contrapès del que fan en el temps lliure. 

Per això diem sempre que a l’ESO s’educa raó i la llibertat del jove, i això el prepara realment per a la vida real, que és difícil i exigeix esforç i dedicació. Aprendre a pensar bé i a decidir intel·ligentment. 

 

A la nostra ESO les matèries instrumentals, llengua i matemàtiques, són centrals, ja que estructuren el cap del jove i el capaciten per a aprendre més i millor. El bon aprenentatge d’ambdues és fonamental i té un paper principal al llarg de tota l’etapa.

La llengua anglesa també és fonamental, en un context on saber idiomes és rellevant.  

També és decisiva la capacitat d’establir connexions interdisciplinars de manera que l’alumne pugui reconèixer el caràcter unitari del saber. Estudiar de memòria deixa pas a un estudi de comprensió, on la raó pren el protagonisme i relaciona els diferents sabers. 

Estudi dirigit

· Totes les tardes (opcional).

· Dissabtes matí (opcional).

Idiomes

· Anglès (4 hores setmanals).

· Alemany (3 hores setmanals).

Atenció real a la diversitat

· Seminaris d’alt nivell per als alumnes avançats.

· Acompanyament per als alumnes amb dificultats.

Horari: 8:30 a 13:30h i 15 a 16:50h, excepte divendres (divendres, fins les 13:30h).

Preu:

180 € / mensuals

Menjador:

145 € / mensuals  (Inscripció anual, de dilluns a divendres).

135 € / mensuals (de dilluns a dijous).

155 € / mes esporàdic.

 

Serveis escolars: Els serveis escolar són totes les accions que fa l’escola per oferir una millor educació als seus alumnes i famílies: mestres de reforç dins de l’aula, desdoblaments de grups, grups de reforç amb un segon mestres, detecció de problemes d’aprenentatge i posterior seguiment, elaboració dels plans individualitzats i el seu seguiment, orientació personalitzada i familiar, etc. 

Activitat complementària: és l’hora diària addicional que ofereix l’ESCOLA CONCERTADA, que comporta que l’horari diari sigui de 6 hores i no de 5. 
Aquestes quotes són aprovades cada any pel Consell Escolar i són d’obligat compliment per part de les famílies.
 
En el cas d’aquelles famílies amb necessitats educatives especials reconegudes i justificades, les quotes es podran ajustar per un acord entre família i escola, per tal de facilitar l’elecció del model concertat a les famílies que ho demanin.