loader image

Secundària

Una Secundària completa

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa molt decisiva per a la vida personal, moral i intel·lectual dels joves.

És una etapa on l’alumne descobreix que la classe és el primer lloc d’estudi, i el col·legi, un lloc de creixement personal. I això, amb el temps, li fa entendre i valorar per què va al col·legi.

A l’ESO s’educa la raó i la llibertat del jove, i això el prepara per a la vida real, que és difícil i exigeix esforç i dedicació. Se li ensenya a pensar bé i a decidir intel·ligentment.

L’escola propicia un bon ambient, que facilita que l’alumne es posi en primera persona davant de l’estudi i de la seva vida.

A la nostra ESO les matèries instrumentals, llengües (català, castellà, anglès i alemany) i matemàtiques, són centrals, ja que estructuren el cap del jove i el capaciten per a aprendre més i millor. El bon aprenentatge d’ambdues és fonamental i té un paper principal al llarg de tota l’etapa perquè els afavoreix l’aprenentatge de la resta de matèries.

És decisiva també la capacitat d’establir connexions interdisciplinars, de manera que l’alumne pugui reconèixer el caràcter unitari del saber. Estudiar de memòria deixa pas a un estudi de comprensió, on la raó pren el protagonisme i relaciona els diferents sabers.

Els alumnes passen a tenir un professor diferent per cada matèria, han de prendre apunts, fer deures diàriament, i han d’estudiar cada setmana. És un canvi que cal acompanyar des de casa, seguint els criteris de l’escola.

Alhora, en aquesta etapa sorgeixen d’altres interessos: els mòbils, el temps d’oci, etc, i el que es construeix amb molt esforç a l’escola i a casa, sovint es trenca i no es consolida pel contrapès del que fan en el temps lliure. Per això és molt important la relació famíliaescola, per poder acompanyar bé als fills-alumnes.

Totes les propostes de sortides i convivències estan pensades i organitzades per l’escola. Per tant, els alumnes van sempre acompanyats dels seus professors.

Els treballs de síntesi es porten a terme amb la finalitat de consolidar els coneixements interdisciplinars i de convivència entre alumnes i professors, fent un viatge de 3 o 4 dies.

Aquests treballs tenen un fil conductor, la història i la literatura que es treballen en cada curs.

Fem estades a l’estranger (Irlanda i Alemanya) per fonamentar els coneixements d’aquestes llengües, també acompanyats pels professors de l’escola.

Tenim el 1r FabLab@School d’Europa integrat en el currículum d’ESO. Les classes al FabLab@School permeten establir connexions interdisciplinars per aprendre millor.

Com s’hi treballa:

. Per reptes i en mode Star-Up. S’hi desenvolupen les competències i habilitats no cognitives.

. Treball en equip. Capacitat d’interactuar entre els diferents grups.

. Exposicions orals en altres idiomes, anglès i alemany.

. Documentació del procés creatiu i constructiu.

. Utilització de programes de disseny i d’impressió 3D.

. Design Thinking, SNAP, Sketchup…

. Relació amb empreses I professionals de diferents àmbits (workshops 3r I 4t d’ESO I batxillerat).

Estudi

· A partir de 3r d’ESO: totes les tardes (opcional) fins a les 19’00h.
· Dissabtes matí (opcional i en època d’exàmens).

Idiomes

· Anglès (5 hores setmanals).
· Alemany (2 hores setmanals).
Atenció real a la diversitat
· Seminaris d’alt nivell per als alumnes avançats.
· Acompanyament per als alumnes amb dificultats.

Horari

8:30h a 13:30h i 14:40h a 17:00h, (divendres fins les 13:30h).

Preu

220 € / mensuals

Menjador

170 € / mensuals (cinc dies).
165 € / mensuals (quatre dies).

Intercavis i estades internacionals

· Irlanda, Anglaterra i Alemanya

Serveis escolars: Els serveis escolar són totes les accions que porta a terme l’escola per oferir una millor educació als seus alumnes i famílies: mestres de reforç dins de l’aula, desdoblaments de grups, grups de reforç amb un segon mestre, detecció de problemes d’aprenentatge i posterior seguiment, elaboració dels plans individualitzats i el seu seguiment, orientació personalitzada i familiar, etc.


Activitat complementària: és l’hora diària addicional que ofereix l’ESCOLA CONCERTADA, que comporta que l’horari diari sigui de 6 hores i no de 5. Aquestes quotes són aprovades cada any pel Consell Escolar i són d’obligat compliment per part de les famílies. En el cas d’aquelles famílies amb necessitats educatives especials reconegudes i justificades, les quotes es podran ajustar per un acord entre família i escola, per tal de facilitar l’elecció del model concertat a les famílies que ho demanin.